film20190825

主持:電影俠、Ryan、Pinky

日期:2019 年 08 月 25 日

節目:後巷電影院

1. 六部電影開畫下,《天氣之子》反而奪冠?下周新片介紹

2. 成龍x阿諾新作大陸上,係咪挑戰下限?程小東《誅仙》下月上,係咪去誅觀眾?

3. 小Q與小三妻簡評

第一節:


按這主下載   按後備下載

 

立即成為會員


登入/登出