gear20190802

終於嚟到本季最終回啦!今集係窮車有史以來最強嘅嘉賓吖⋯[邢安邦]

主持:Alvin , Davy

嘉賓:星級體育評述員邢安邦先生

節目:窮車極速(第三季)第十三集

主題:motoGP

立即加入:窮車極速 - Ragazine 節目專頁

要買野既,搵阿邦喇 -- > 邢安邦 Ying On Bong

全一節 :2019年賽季上半季邊埸最吸引,邊隊車隊最驚喜,下半季有乜亮點要留意?


按這主下載   按後備下載

會員下載, 立即成為會員

 

 

登入/登出