gear20191010

唔⋯⋯今集嘅主題雖然好似有啲離地,不過又幾過癮喎!

節目:窮車極速 ( 第四季 ) 第 4 集

主題:如果有多個車位,你會點玩呢?

主持:Alvin Davy EV

嘉賓:「愚樂無窮」主持 Rex

立即加入:窮車極速 - Ragazine 節目專頁

第一節:現時呢架車好唔好先?


按這主下載   按後備下載

第二節 :如果有多個位會點玩先?


按這主下載   按後備下載

會員下載, 立即成為會員

 

 

登入/登出